• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Motyw Przewodni:

 

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii, chemii i ochronie środowiska?

 

Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców dotyczących biologii, chemii i ochrony środowiska:

- biologia komórkowa / mikrobiologia / wirusologia / metody badań biochemicznych / mykologia / biofizyka / genetyka i dziedziczenie / biologia   reprodukcyjna / biologia rozwojowa / roślinoznawstwo / botanika / zoologia, ornitologia, entomologia, biologia behawioralna / biologia morska, biologia słodkowodna, limnologia / ekologia / zachowanie bioróżnorodności / biologia ewolucyjna

- biotechnologia / biochemia / biologia molekularna

czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną biologii

 

- chemia organiczna / chemia nieorganiczna / chemia jądrowa / chemia fizyczna / nauka o polimerach / elektrochemia / chemia koloidalna / chemia analityczna / biochemia / synteza chemiczna

- czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną chemii

 

wpływ przemysłu i rolnictwa na środowisko / globalne zagrożenia dla środowiska / przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska

- ochrona wody, powietrza i gleby / ochrona zdrowia ludzi i zwierząt / wpływ nowych i starych technologii na środowisko

niezbędne zmiany prawne, w celu poprawy stanu środowiska

- energia odnawialna

- czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną środowiska.

 

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników badań jak i samego opisu zagadnienia.

 

Ponadto w trakcie konferencji uczestnicy zwrócą również uwagę na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

 

1 konferencja – nawet kilka artykułów

Materiały konferencyjne ISBN - każdy uczestnikma prawo do opublikowania streszczenia własnego wystąpienia

Materiały  pokonferencyjne ISBN - każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu, napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji.

Monografia - kążdemu z uczestników zaproponujemy napisanie rozdziału do monografii

Dodatkowy artykuł - wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu.


 

DO POBRANIA:

Plakat.JPG ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 20.09.2017)


 

DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

   

   

  

 


0702.2

karta